Every Day : 09:00 - 19:00
96/15-20 หมู่ 10 กรุงเทพมหานคร 10150
brandofloveth@gmail.com
061-141-9961

Welcome to Brand of Love

Welcome to Brand of Love
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์ และอาหารเสริม ที่มีคุณภาพสูงจากยุโรป มายังประเทศไทย มาตราฐานสินค้าและบริการของเราเที่ยบเท่าระดับสากล มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)  และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถูกผลักดันจากนานาชาติให้ผู้ผลิตอาหารต้องนำระบบ GMP/HACCP มาใช้ในการควบคุมการผลิต

Special Offers